Protester mot Cross bane på Sørstrand

Florø MC-klubb jobba ei stund for å byggje ei motocross bane for born på Sørstrand i Florø, like aust for flyplassen. Men protestene var store.

Div. klipp fra Firdaposten 2005

Stot motstad mot at ungene kan få kjøre knatte cross på Sørstrand

Sørstrand - motocross eller friluftsareal?

Firdaposten 2005:
Motocross interesserte har søkt om å få disponere areal på Sørstrand til motocross bane. Etter det jeg har forstått er kommunen i mot en slik bruk av området, og takk for det.

Sørstrand er ei perle av et område for rekreasjon og friluftsbruk for menigmann i Florø. Faktisk er dette området et av få gjenværende friluftsareal i Florø Sentrum for variert bruk som turområde, bading med nydelige svaberg, fiske m.m. Slike  rekreasjonsområde for folk flest blir det færre og færre av etter hvert som byen vokser, og derfor er det viktig å ta vare på dem  slik de er i dag. Behovet for slike fristeder bare øker med årene.
Det vil derfor være en katastrofe for folk i Florø om en skulle tillate å legge en motocrossbane her med den trafikk og det støynivå en slik bane fører med seg.

Nå har en endelig vedtatt å flytte skutebana ut av sentrum, og da vil en ikke ha tilsvarende støy forurensing andre steder i sentrum.

En motocrossbane er et positivt tiltak for dem som har en slik interesse, men den skal selvfølgelig ikke plasseres i sentrum av en by, men utenfor. Det skulle tatt seg ut om Bergen fikk motocrossbane i byparken eller på Fløyen, noe som er nær sammenligning.
                                Arild Standal.

 

Vi vil ikkje ha motocross på Sørstrand.

Firdaposten 2005
Oppsitjarane på Sørstrand er ikkje glade for søknaden frå Florø MC Klubb om å få etablert ei motocross bane for barn i friområdet på Sørstrand ved enden av lufthamna. Dette går klart fram av ein mail Stein Kvalsund har sendt til tenesteleiaren for ressurs og arealforvaltninga i Flora Kommune.

Kvalsund skriv at ei tilrettelegging av motorisert ferdsel i dette området med motorsykkel, vil føre til ei miljø forureining av området, skriv Kvalsund. Han peikar på at plassen ligg nær opp til busette område. Området er og mykje i bruk som tur og rekreasjons område både sommar og vinter.
Oppsitjarane ber Flora kommune ta omsyn til protesten når kommunen snart skal behandle saka.

 
Hundeklubb mot motocross
Firdaposten 2005: Olav Hatlemark
FLEIRE OM BEINET:  Hunde klubben. Her resepentert ved Frak Tangen og sambuar Itis Torvanger og hunden Sonny bruker Sørstrand til sine aktiviteter
Motocross entusiastane med Aslak Holmen i spissen hadde håpa å få lov til å arbeide opp ei motocross bane for barn i ly av støysona på enden av flyplassen på Sørstrand. No får dei til ny protestar mot seg.

Florø hundeklubb ved formann John-Andre' Lammetun (Bildet) ønskjer ikkje ein slik konkurrent velkommen. Hundeklubben har dei
siste fire åra brukt det aktuelle området til sine treningsaktivitetar. I eit brev til kommunen viser Lammetun til at  hundeklubben i dag brukar området fast tre dagar i veka til brukshund trening, trening for redningshundar og sosial trening for
bikkjene. I brevet skriv han også:

"Vi har mange barn og unge med på treningane våre. Då er vi heilt avhengige av eit område der
vi ikkje treng bil for å komme til treningsplassen vår.
Florø hundeklubb har i dag kring 100 medlemmer.

Også Mary og Olav Sørstrand protesterer. Trafikken til Crossbana må passere tunet deira, og dei fryktar aukande trafikk a store bilar som fraktar syklar og motorvogner inn i området. "At Sørstrand ligg innafor støysona, kan ikkje forsvare at området skal tilførast endå meir støy. Vi er trass i alt nokre som bur innen for støysona.  Vi har meir enn nok som det er av bråk frå fly og helikopter" skriv dei i eit brev til Flora kommune.  Tidligare har også
bumiljøet i området, ved Stein Kvalsund gått sterkt ut mot planane.

Olav Hatlemark 57757305

 
Se og innlegg i Firda: Naboer kritisk til barnecross bane.

 

 

 

 

HISTORIKK

2011
2010
2009
2008
2007
 
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1991
1988
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1976

 

   
Florø MC Klubb  
34 år.
1976 til 2010

Boks 272,  6901 Florø, 
Tlf: 57744939,  E-post: post@fmck.no Hjemmeside: http//www.fmck.no

Sist oppdatert av © Linken  16 august 2011